Algemene voorwaarden

nv  T.Deco , Ghistelstraat 93 , 8870 Izegem, btw 0 458 898 882 , registratiehouder merknamen fasset & d’assemblage

Algemene verkoopsvoorwaarden : 


1. Onze koopwaren worden uitsluitend verkocht tegen deze voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de koper. 

2. Receptie : de goederen reizen non-franco en op risico van de koper , zelfs in geval van afwijkende franco-levering blijven volgende bepalingen van toepassing. In principe geschiedt de aanvaarding van de koopwaren steeds voor vertrek fabriek in onze magazijnen. Deze clausule dekt de conformiteit der koopwaren, zowel qua kwaliteit, kwantiteit als afmetingen. Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft de verplichting de controle uit te voeren. In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerde en voor rekening van de koper. 

3. In geval de koper de niet-conformiteit van de koopwaren opwerpt, hetzij voor als na levering, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit van deze koopwaren. 

4. De koper verbindt zich tevens vast aan verkoopster alle waarborgen te verlenen die ze zal eisen tijdens de uitvoering van het contract als zekerheid voor de betaling van de koopprijs en de uitvoering der overeenkomst. Deze waarborgen zijn naar keuze van de verkoopster hetzij een pand op handelsfonds of element ervan, hetzij acceptwissels, al dan niet met aval naar keuze van de verkoopster, bankgarantie, enz…  kosten van vestiging ten laste van de koper. 

5. De levertermijn is zonder verbintenis van onzentwege en slechts een ernstige raming, de koper verleent ons een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende maning tot levering. Deze bijkomende termijn van 30 dagen kan slechts lopen vanaf het einde van de benaderde oorspronkelijk opgegeven leveringsdatum. De verkoopster is niet verantwoordelijk voor schade en/of nadelige gevolgen voortvloeiend uit vertraging van levering en/of montage indien onze firma niet tijdig grondstoffen of producten van toeleveranciers bekomt of in geval van staking en in geval van overmacht. In dit geval staat het de opdrachtgever vrij nadat een ingebrekestelling van dertig dagen na vervaldag zonder gevolg bleef zonder schadevergoeding van één van de partijen, de overeenkomst te ontbinden voor het niet uitgevoerde, mits onmiddellijke afrekening tussen partijen. De verkoopster is nooit in gebreke zonder enige ingebrekestelling. De waren moeten door de koper steeds worden afgenomen binnen de acht dagen na terbeschikkingstelling. Is deze termijn verstreken, dan zal de factuur worden opgesteld en verschuldigd zijn. 

6. De rechtbank van Kortrijk zal uitsluitend bevoegd zijn om van alle rechtsvorderingen kennis te nemen. Enkel de verkoopster kan afwijken van deze clausule. 

7.  Al onze prijzen zijn kontante prijzen. De facturen zijn contant te betalen te Izegem op de zetel van ons bedrijf. Bij niet-contante betaling , worden onze prijzen verhoogd met 10% wegens leverancierskrediet, dit met een maximum van 2.000,- € , dit met of zonder ingebrekestelling. Behoudens betaling eerste maand na factuurdatum netto, zonder korting of ingeval verkoopster wissels aanbiedt, die de koper accepteert en op vervaldag honoreert, op de door verkoopster bepaalde looptijd. 

8. Iedere som niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige dagvaarding nodig zijn en zal een intrest van 1% per maand als schadevergoeding met zich meebrengen. 

9. Wanneer de bestelling dient te geschieden, overeenkomstig de ter beschikking gestelde tekening of model, alles op schaal , dan zijn de aanduidingen en modaliteiten opgegeven door de koper bepalend voor de uitvoering en de conformiteit en draagt deze laatste de verantwoordelijkheid. 

10. In geval de koper in gebreke blijft om de gevraagde waarborgen te verlenen, of bij niet-betaling, of laattijdige betaling van een waarde of factuur op vervaldag zullen de leveringen zelfs zonder ingebrekestelling hetzij tijdelijk , hetzij volgens keuze van de verkoopster mogen worden stopgezet. De verkoopster zal het contract als van rechtswege ontbonden mogen beschouwen en onmiddellijke betaling eisen van alle sommen die verschuldigd zijn, zonder acht te slaan op de toegestane termijn, zelfs indien het wissels betreft. 

11. Ontbinding lastens de koper : voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden lastens de koper, verbindt de koper zich om aan de verkoopster als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenkomt met 20 % van de waarde van de goederen, waarvan de verkoop ontbonden is ( art. 1152 – 1184 BW ). In geval echter  waar de goederen reeds in productie zijn heeft de firma recht op integrale schadevergoeding, doch uitsluitend volgens haar keuze. 

12. Er is uitdrukkelijk en hierbij schriftelijk overeengekomen dat de geleverde goederen volledige eigendom blijven van onze firma tot de volledige betaling , overeenkomstig de Wet van 8.8.1997. Bij niet-betaling en na ingebrekestelling hiernopens en mits deze acht dagen zonder gevolg blijft , heeft de verkoopster het recht de geleverde goederen terug af te halen, en dit in natura, zelfs indien deze gedeeltelijk zouden zijn betaald. Bij weigering tot toelating tot afhaling heeft onze firma het recht een dwangsom tot afgifte te vorderen van  250,00 €. per dag vertraging. Gezien het ter zake gaat over levering van bedrijfsuitrustingsmateriaal , heeft onze firma het recht haar facturen te deponeren volgens de wettelijke bepalingen teneinde het voorrecht te behouden.